ERIKA:

ERIKA-WEB V1.5 - Erhebungsjahr 2021

ERIKA-WEB V1.5 - Erhebungsjahr 2020

ERIKA-WEB V1.5 - Erhebungsjahr 2019

ERIKA-WEB V1.5 - Erhebungsjahr 2018

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2017

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2016

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2015

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2014

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2013

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2012

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2011

ERIKA-WEB V1.4 - Erhebungsjahr 2010

ERIKA-WEB V1.3 - Erhebungsjahr 2009

ERIKA-WEB V1.3 - Erhebungsjahr 2008

ERIKA-WEB V1.2 - Erhebungsjahr 2007

ERIKA-WEB V1.2 - Erhebungsjahr 2006

ERIKA-WEB V1.2 - Erhebungsjahr 2005